Campus 1: 2nd, 3rd Floor - Golden Palace Complex - 99 Me Tri Street - Nam Tu Liem Dist - Hanoi City - Viet Nam

Campus 2: 2nd Floor - TNR Gold Silk Complex - 430 Cau Am Street - Van Phuc Ward - Ha Dong Dist - Hanoi City - Viet Nam

Phone: 0473.083.386 ( American, Korean - 1/ Vietnamese -2)

Hotline: 0966.383.386 (Campus 1)/ 0966.27.03.27 ( Campus 2) / Korean Hotline 0966.71.07.71

Email: contact@ams.edu.vn 

Website: https://ams.edu.vn

Facebook:  https://www.facebook.com/vietnamams

Contact

Contact us

Chúng tôi rất muốn được nghe phản hồi của quý khách - hãy sử dụng biểu mẫu để gửi thông điệp hoặc ý tưởng của bạn cho chúng tôi.