Mid Autumn 2020

28/09/2020 @ 8:00 am - 03/10/2020 @ 5:00 pm

[:en]Note: The calendar on this website highlights main events relevant to the entire AMIS community. [:vi]Lưu ý: lịch trên web này nêu bật các sự kiện liên quan đến toàn bộ cộng đồng AMIS. [:KO]참고 :이 웹 사이트의 달력은 AMIS 커뮤니티와 관련된 주요 이벤트를 강조합니다.[:]
[:en]You can download our full academic Google calendars here: [:vi]Bạn có thể tải xuống toàn bộ lịch Google học thuật của chúng tôi, tôi đang ở đây:[:KO]여기에서 학년도에 대한 전체 Google 캘린더를 다운로드 할 수 있습니다.[:]

  • [:en]2019-2020 One-Page Printable School Calendar[:vi]Lịch học một trang có thể in 2019-2020[:KO]2019-2020 학년도 달력 (1 페이지)[:]
  • [:en]2020-2021 One-Page Printable School Calendar[:vi]Trường lịch có thể in một trang 2020-2021[:KO]2020-2021 학년도 달력 (1 페이지)[:]
Loading Events
  • This event has passed.

 

Details

Start:
28/09/2020 @ 8:00 am
End:
03/10/2020 @ 5:00 pm
Event Category: