Ấn phẩm của chúng tôi

Dưới đây là những ấn phẩm mà bạn có thể quan tâm để tìm hiểu thêm về những trải nghiệm thú vị và thay đổi cuộc sống trong AMIS

Spring 2021 - VOL 5

Spring 2020 - vOL 4

sUMMER 2019 - vOL 3

WINTER 2018 - vOL 2

sUMMER 2018 - vOL 1